Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VI >> Dračí bohové

 

Malassa, dračí Bohyně stínů

Malassa si udržuje moc nad těmi bez tváře, stinnými bytostmi, opředenými závojem tajemna.

 

Dračice Stínů je bezejmennou hrozbou, plazivým stínem, který má stovky tváří a tisíce šeptajících hlasů. Temnota je vrtkavým a nebezpečným pánem.

 

Temnota sama se může zdát, že postrádá smysl a tvar, ale ona ví. Vždy byla tady i támhle. Sledovala vše, ať už z blízky či z dálky, a lačně polykala každé tvé slovo, každý tvůj výkřik.

 

V jejím temném lůně v hlubinách podzemí leží všechny zapomenuté vzpomínky a dávno pohřbené tajemství minulosti.

Malassa je nejčastěji uctívána šílenci a temnými věrozvěsty, nebojácnými zloději či vrahy.

 

Kdysi bývala patronkou Těch bez tváře, ale ti byli během válek starších takřka vyhubeni. Později však uzavřela zrádný pakt s temnými elfy (frakce Kobky).

 

Popis vzhledu

Malassa je ten nejproměnlivější ze všech draků vládnoucích živlům. Její přesná podoba běžnou myslí takřka nejde pochopit. Její tělo i křídla jsou pokryta černými šupinami, mezi kterými prosvítá temně fialová záře. Ale celý tento obraz působí přízračným dojmem, jako by byla stvořena z kouře, nebo jen výsledek hry světla a stínů.

 

Na jejích křídlech se otvírají tucty „očí“, které pozorují svět, jenž ještě pozorován nebyl, a ukazovaly mu dávno zapomenutá tajemství.

 

Malassa nikdy nemluví, ona šeptá a její slova jsou vždy schována pod rouškou hádanek tak, aby jejich skutečný význam pochopili jen její nejvěrnější věřící.

 

Malassin dech je mračno temnoty, které zamlží smysly své oběti a zaplní její mysl děsivými obrazy.

 

 

Elrath, dračí Bůh světla

Elrath je vůdcem zářících a nesmrtelných andělů.

 

Drak světla je uctíván jako bůh slunce a patron (právoplatné) autority, pravdy, cti a spravedlnosti. Jeho uctívači se snaží osvítit temná místa, vymýtit veškeré zlo a oslavovat chrabré a hrdinské činy. Kdysi ho uctívali jeho služebníci andělé, ale ti byli za válek starších takřka vyhubeni. V novodobých dějinách se stal patronem Svaté říše (frakce Azyl).

 

Popis vzhledu

Elrath je nejoslnivějším ze všech draků vládnoucích živlům. Jeho podoba odráží ušlechtilost a autoritu. Jeho elegantní šupiny jsou z toho nejryzejšího zlata, ale místo aby pouze světlo odrážely, samy doslova září svým vlastním světlem. Jeho křídla nejsou pokryta šupinami, ale stejně jako u jeho sluhů, andělů, je pokrývá peří.

 

Elrath nechrlí žádný „dech“, ale pokud někdo podnítí jeho spravedlivý hněv, z jeho očí vytrysknou paprsky oslňujícího světla.

 

 

Arketh, dračí Bůh ohně

Arketh pod svou ochranu shromáždil trpaslíky, zachmuřené mistry kováren a ohně.

 

Drak ohně je zbrklý, ukvapený a mrzutý. Je sobecký a horkokrevný. V boji se nechává ovládat svou zuřivostí, při rozhodování jedná spontánně a víc než na svůj rozum spoléhá na své pudy.

 

Nejčastěji ho vzývají ti, kteří pro svůj život potřebují vzrušení. Ti, kteří své bytí vidí jako sérii překážek, které musí překonat. Modlí se však k němu i ti, kteří mají rádi kovářství. Lidé, kteří obětují svůj pot a krev hořícímu ohni. Arketh je patronem trpaslíků (frakce Pevnost).

 

Popis vzhledu

Arketh je největší z draků vládnoucích živlům. Všechny jeho tělesné znaky reprezentují sílu, zuřivost a spontánnost. Jeho silné šupiny připomínají magma spalující a zářící v rudých a zlatých barvách.

 

Jeho dech je vlna plamenů, které zpopelní vše, čeho se dotknou.

 

Arketh je neokřídlený drak, dává přednost vzpřímené poloze těla (stojí na zadních nohách, aby ukázal soupeři své dominantní postavení).

 

 

Shalassa, dračí Bohyně vody

Shalassa osídlila svou říši Nagami - národem plazů, kteří se mohou volně pohybovat jak ve vodě, tak na souši.

 

Dračice vody je skromná, tichá a uzavřená. Je tichým tajemnem, nejmoudřejší ze svých sourozenců, a ve znalostech ji předčí pouze její sestra Malassa, dračí Bohyně stínů, protože její vodní říše je naplněna poklady a pozůstatky z dávných dob.

 

Ze všeho nejvíce si cení diplomacie, všestrannosti a přizpůsobivosti. Když se však rozhodne jednat, jedná rychle a nezadržitelně. Nemůžete doufat ve vítězství, když stojíte proti rozbouřeným vlnám…

 

Shalassa je uctívána námořníky, rybáři a piráty, ale také proroky, poustevníky a mudrci. Je patronkou nag (frakce Svatyně).

 

Popis vzhledu

Shalassa je nejelegantnější ze svých sourozenců. Její rysy odráží klid a moudrost. Její šupiny jsou harmonickou souhrou odstínů tyrkysově modré a nefritově zelené.

 

Shalassa nemá křídla a místo končetin má ploutve. Vzdáleně její tělo připomíná mořského hada či draka z Dálného východu.

 

Její dech může být přílivovou vlnou, prudkým gejzírem, oblakem horké páry nebo třeskutou sněhovou bouří.

 

 

Sylanna, dračí Bohyně země

Sylanna je milována elfy, tichými správci jejích hlubokých lesů.

 

Dračice země je tou klidnou, rozvážnou a vyrovnanou mezi dračími bohy. Poklidná a obezřetná, jedná pouze poté, co vše důkladně prostuduje a zváží. Často dokonce plní roli smírčího soudce ve sporech svých sourozenců.

 

Je strážkyní přírody, miluje rostliny, zvířata a živoucí kameny, které „rostou na jejích zádech“. Jediný způsob, jak probudit její hněv, je znesvěcení jejích posvátných hájů a kamenných kruhů.

 

Sylannu nejčastěji vzývají druidové, hraničáři, lovci, farmáři a pastevci, ale také tesaři a kameníci. Je patronkou elfů (frakce Hvozd).

 

Popis vzhledu

Sylanna je nejrobustnější ze všech draků vládnoucích živlům. Znaky jejího těla odráží hlavně houževnatost a tiché odhodlání. Její smaragdové šupiny jsou tvrdé jako diamanty a vždy jsou pokryté mechem, rostlinami, stromy atd. Sylanna nemá křídla a její končetiny jsou mohutné a krátké (aby mohla být blíže zemi). Pokud je popuzená, může jejich dupnutím způsobit otřesy.

 

Její dech je oblak tvořený úlomky různých minerálů, ty mohou svůj cíl rozcupovat na malé kousky, nebo jej zcela pokrýt, a tím jej zkamenět.

 

 

Ylath, dračí Bůh vzduchu

Ylath si zvolil lidi jako svůj vyvolený národ, protože jsou stejně neklidní a zvědaví jako on.

 

Mladý a netrpělivý dračí bůh vzduchu hledá nebezpečné znalosti. Ať už jsou to řemeslné zkušenosti předávané z otce na syna, nebo milióny faktů o světě, na který se z výšky dívá.

 

Jako vítr neustále cestuje po nebesích a střádá všechny obrazy a zvuky, na které při své cestě narazí.

Díky své zvědavosti a jasnozřivosti dokáže rychle pochopit význam mnoha věcí, je však zároveň tím neklidným a lehkovážným.

 

Ylath nikdy nežádal o to, aby ho někdo uctíval. Jeho jediná přikázání byla, aby jeho věřící zkoumali, učili se a užívali si všeho, co jim život nabízí. Ale ze všeho nejvíc, aby si žili, jak se jim zlíbí, pokud při tom budou mít v úctě svět a bohy, kteří jej stvořili (toto je nejdůležitější rozdíl mezi Ylathem a Urgashem).

 

Je patronem lidí, nejmladšího z národů (jelikož on je nemladším z draků), ale ve Svaté říši byl nahrazen svým starším bratrem Elrathem, dračím Bohem světla. Přesto je však nadále držen v úctě kočovnými barbarskými kmeny, které žijí v rozlehlých oblastech za hranicí impéria a v jižních svobodných městech. Uctívají ho také poutníci, bardi a špehové, kašpaři, dvořané, hrabata a zloději. Dokonce i někteří mágové k němu posílají své modlitby, nejen pro jeho velkou znalost magického umění, ale hlavně proto, že ty nejjednodušší věci dokáže začlenit do jednoho velkého celku.

 

Popis vzhledu

Ylath je nejmenší ze všech draků vládnoucích živlům. Jeho tělesné znaky jsou převážně spojené s rychlostí a mrštností. Jeho jemné šupiny mají bílo-stříbrnou barvu. Jeho křídla se mohou zdát slabá, ale jsou dost silná na to, aby způsobila tornádo.

 

Jeho dech má podobu blesku, kterým může udeřit s neuvěřitelnou přesností.

 

 

Asha, dračí Bohyně řádu

Asha je bohyně stvoření. Matka času a prostoru. Její tři tváře znázorňují zrod, život a smrt. Byla to ona, kdo vytvořil svět a zplodila šest dračích vládců - živlů, aby na něj dohlíželi.

 

Asha ovládá osudy všech smrtelníků. V den zrození roztáčí kola jejich osudu, řídí je během jejich života a zastavuje je v momentu smrti.

 

Asha je opatrně neutrální. Nestraní dobrým či zlým lidem. Trpaslíci, elfové, skřeti. Celý svět je jejím výtvorem. Avšak je diametrálně odlišná od Chaosu, který je zosobněn jejím šíleným dvojčetem a jeho vyšinutými dětmi, démony.

 

Po Válkách stvoření se Asha uchýlila do svého měsíčního útočiště, aby tam mohla odpočívat, léčit se a snít. Ve skutečnosti je totiž Měsíc zámotkem, který kolem sebe upletla. Měsíc je obrazem kosmického vejce, prostředkem jak měřit čas, místo posledního odpočinku draků a bránou do podsvětí (odkud všechny duše pochází a kam se po smrti opět navrátí).

 

Asha není přímo uctívána, její podstata je od takových věcí odprostěna, ale slouží ji Bílí splétači, Slepí bratři a Tiché sestry, kteří napříč světem pomáhají ženám přivést na svět potomky, přednáší lidem znamení osudu a dohlíží na patřičný průběh smutečních obřadů (jinými slovy ty, které pracují jako porodní báby,  prorokyně a věštkyně, hrobařky nebo balzamérky).

 

Poznámka:

Nekromanti (frakce Nekropole) si ji zvolili za svou patronku. Avšak jejich pohled na její moc a vlastnosti je pokřivený. Je to zvrácený pohled na její přirozený postoj k smrti.

 

Tři tváře Ashy

Panna - Osud - Rovnováha - Budoucnost - Měsíc v půli

Slepá dívka je nositelka osudu, tu a tam splétá různé osudy, neviděna, aby bylo postaráno o to, že všechny živé bytosti splní svůj účel. Ona je dlaněmi, které mohou obejmout, aby zachránily, nebo sevřít, aby zabily.

 

Matka - Životadárce - Stvoření - Přítomnost - Dorůstající měsíc/Úplněk

Věčně těhotná matka, která vnímá všechny a vše jako své děti. Tím, že dává život, dává i chaosu přesnou podobu a smysl možnostem.

 

Stařena - Nositelka smrti - Zkáza - Minulost - Srpek měsíce/Nov

Stařena je obrazem smrti. Stará a schřadlá přetíná vlákno života srpem, který svírá v kostnatých prstech. Stařena je hlavou, rozvážnou moudrostí, obdařená nekonečnou moudrostí a vševidoucími znalostmi.

 

Symbolizmus

- Měsíc

- číslo 3 (pro její tři aspekty)

- číslice 8 (Ve svislé podobě svým tvarem připomíná přesýpací hodiny. V horizontální podobě je pak symbolem nekonečna/věčnosti)

 

Popis vzhledu

Asha je obrovský okřídlený drak elegantních a vznešených tvarů, které náleží vládkyni a Matce bohů. Její tvary jsou spíše ostré než zaoblené, perfektně symetrické, budící pocit celistvosti a zároveň perfektně uspořádané. Její šupiny jsou černé jako temnota mezi hvězdami, avšak milióny světel neustále blikají na její kůži v přesně uspořádaných obrazcích jako malá souhvězdí v mikrokosmu. Její oči svítí jemnou stříbrnou září, avšak mohou vytvořit oslepující záři svítící silou supernovy. Její křídla mají ohromující rozpětí, až se pozorovateli mohou zdát nekonečná.

 

 

Urgash, dračí Bůh chaosu

Drak Chaosu je ztělesnění surové nespoutané „možnosti“. Chaos ve své prapůvodní podobě, plný nevyčerpatelné energie a nekonečné různorodosti tvarů.

 

Jeho podoba je nestabilní a pohlcuje vše kolem sebe. Je to „plazivý drak požírající svůj vlastní ocas“. Je otcem úmyslného ničení, zběsilých mutací a nespoutaného šílenství.

 

Je také ten, kdo stvořil démony.

 

Urgash je zcela nepochopitelný. Jeho „logika“ je mimo chápání smrtelníků. Jednou dokáže zachránit a podruhé být strůjcem zkázy, smát se a brečet v rámci několika vteřin, být překvapivě krutý nebo povzbudivý apod.

 

Po dlouhou dobu byl vyhnán, aby spočinul v Sheoghu, jádru Ashanu. Ale v tomto vězení dlí démoni, kteří se stále snaží naplnit jeho touhy.

 

Symbolizmus

- číslo 0, případně kruh (Esence prázdnoty, Uroboros, Kolo štěstí, Dokonalost kruhu, nepostřehnutelný pohyb)

 

Popis vzhledu

Urgash je kolosální, neokřídlený drak z pokřivených a věčně se měnících tvarů. Jeho vzhled je obludný a příšerný na pohled. Jeho silné temné šupiny se zdají být stvořeny z roztopeného a vařícího kovu,  protože jejich povrch se neustále mění.

 

Kostnaté výrůstky (rohy, trny) neustále vystupují z jeho těla, jen aby byly takřka okamžitě znovu pohlceny. Krev, která vytéká z těchto neustále obnovovaných ran, je jedovatá lepkavá látka, která pohltí vše, s čím se dostane do styku. Urgashovo tělo je neustále obklopené něčím, co se zdá jako žhnoucí opar, který narušuje realitu v jeho blízkosti.

 

Jeho tlama je naplněna množstvím po sobě jdoucích řad pilovitých zubů a může se rozevřít do neuvěřitelné šíře. Skutečná podoba nenasytného požírače světů.

 

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum